REGULAMIN

- KM-TOUR -

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG KM-TOUR

PKT 1
Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu i jego bagażu na trasie określonej w umowie.

PKT 2
Przewoźnik dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny.

PKT 3
W przypadku awarii auta, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży w ciągu 24 godzin.

PKT 4
W przypadku przewozów, przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:
1.) Z błędnych lub niepełnych informacji pasażera.
2.) Z zakłóceń w ruchu drogowym, z postoju na granicy, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów oraz braku kontaktu ze strony klienta lub zbyt długiego oczekiwania na klienta, w umówionym miejscu (około 15 min), oraz innych zdarzeń losowych nie zawinionych przez przewoźnika.

PKT 5
Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.

PKT 6
Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
1.) jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
2.) nie przestrzega „Umownych warunków przewozu",
3.) zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu,
4.) nie posiada dokumentów wymaganych do przekraczania granic,
5.) nie stosuje się do przepisów celno- dewizowych lub bez uprzedzenia Przewoźnika przewozi przedmioty wymagające dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie na granicy;

PKT 7
Trasę przejazdu układa Przewoźnik


PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

PKT 1
Pasażer jest zobowiązany do:
1.) posiadania dokumentów uprawniających do przekroczenia granic;
2.) punktualnego przybycia na miejsce odjazdu auta. Niestawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu;
3.) stosowania się do zaleceń kierowcy.

PKT 2
Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym pasażerom lub Przewoźnikowi.

PKT 3
Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie środków odurzających jest w aucie surowo zabronione. Pasażerowie nie stosujący się do w/w zaleceń będą wzywani do natychmiastowego opuszczeniem auta.

PKT 4
Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa foteliki i podstawki dla dzieci.

PKT 5
Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, związane z realizacją umowy przewozowej prosimy kierować pisemnie w okresie do 2 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji.


BAGAŻE

1.) Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu do 25 kg oraz bagażu podręcznego. Opłata za dodatkowy bagaż wynosi 40zł lub 10 euro. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decydowania o zabraniu bagażu dodatkowego — w miarę wolnego miejsca w lukach bagażowych.

2.) Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach, jeśli bagaż taki nie został zgłoszony w chwili rezerwacji.

3.) Przewoźnik nie odpowiada za zaginiony lub zniszczony bagaż. Bagaż można ubezpieczyć indywidualnie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

PKT 1.) W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu będą mieć zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 Prawo Przewozowe (Dz. U. z 21 czerwca 2000 r. nr 50, poz. 601, zmiany), ustawa z dnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; zmiany.

PKT 2.) Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Przewoźnika.